Công ty Khánh Anh tổ chức buổi Hội thảo Quốc tế

CÔNG TY KHÁNH ANH TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ “QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ KIỂM NGHIỆM ỐNG MỀM VI SINH”